Oxalis densifolia (Oxalidaceae)

Oxalis densifolia (Oxalidaceae)